چرا و چگونه شيمى درمانى گرم داخل شكم (هايپك) بر روى سلولهاى تومورال تاثير دارد؟

١- گرما باعث افزايش نفود داروها بداخل سلولها ميشود.
٢- گرما اثر مخرب بعضى داروهاى شيمى درمانى را افزايش ميدهد.
٣- گرما خود اثر ضدتومور دارد.
٤- شيمى درمانى حين جراحى باعث پخش يكنواخت وتماس يكنواخت مواد شيمى درمانى به حفره شكم ميشود.
٥- از اثرات منفى داروهاى شيمى درمانى بر روى كليه در اين روش كاسته ميشود.

كموتراپى گرم و يا هايپك در كدام بيماران قابل انجام است؟

در موارد زير استفاده از كموتراپى گرم داخل شكمى ميتواند باعث افزايش طول عمر و يا بهبود بيمار شود.
١- سرطانهاى كولوركتال
٢- سرطان تخمدان
٣- سرطان معده
٤- سرطان آپانديكس
٥- پسودو ميگزوما پريتونى
٦- مزوتليوما
٧- در سالهاى اخير در سرطانهاى پانكراس و ساركومهاى داخل شكمى نيز استفاده از هايپك شروع شده و نتايج خوبى حاصل شده است.

ايا انجام هايپك به تنهايى كافى است؟

به هيچ وجه
هايپك فقط قسمتى از درمان بيماران را تشكيل ميدهد. درمان بيماران از سه مرحله تشكيل ميشود كه عدم انجام هر كدام از مراحل باعث شكست در كل درمان ميشود.در مرحله نسوج و سلولهاى تومورال داخل شكم با جراحى سايتوريداكتيو خارج ميشوند . در مرحله دوم شيمى درمانى گرم و يا همان هايپك انجام ميشود و در مرحله سوم مجدد حفره شكمى باز شده اناستاموزهاى داخل شكم انجام شده كنترل خونريزى انجام شده و شكم بعد از تعبيه درن بسته ميشود.
انجام هايپك بدون جراحى سايتوريداكشن و انجام جراحى سايتوريداكشن بدون هايپك تاثيرى زيادى بر روى بيمارى ندارد.

در كدام بيماران امكان جراحى سايتوريداكتيو و هايپك وجود ندارد؟

١- در بيمارانى كه درگيرى خارج از حفره شكمى و يا متاستاز دوردست دارند انجام هايپك انديكاسيون ندارد.

۲- در كنار بيماران فوق در صورت درگيرى شديد كبدى و وجود متاستازهاى بيش از ٥ عدد انجام جراحى سايتوريداكتيو وهايپك ممكن نيست.

۳- در بيمارانى نيز كه درگيرى شديد روده باريك وجود داشته و احتياج به رزكسيون وسيع روده باريك باشد انجام اين كار مغاير با حيات بوده و ممكن نميباشد.

۴- در ضمن اگر اندكس PCI كه از ان براى نشان دادن وسعت درگيرى داخل شكمى استفاده ميشود بيش از حد مشخصى باشد انجام سايتوريداكشن و هايپك ممنوع است.در اكثر مواقع محاسبه اين اندكس حين انجام جراحى انجام ميشود.

كارسينوماتوز پرتيونئي چيست؟

در مراحل پيشرفته بعضي از سرطانها از جمله تخمدان ، روده، معده سلولهاي سرطاني يه داخل حفره شكم و جدار شكم كه پرتيوئن ناميده مي شود پخش مي شوند وبه اين وضعيت كارسينوماتوز پرتيونئي گفته ميشود . اكثر مواقع اين سلولها با اثر جاذبه ويا تاثير ديافراگم به قسمتهاي تحتاني شكم ونقاط كم حركت مانند دريچه پيلور (خروجي معده) ناحيه ركتوسيگموئيد وناحيه ايليوسكال ويا ديافراگم بيشتر از بقيه نقاط شكم پخش ميشوند.در مراحل پيشرفته بعضي از سرطانها از جمله تخمدان ، روده، معده سلولهاي سرطاني يه داخل حفره شكم و جدار شكم كه پرتيوئن ناميده مي شود پخش مي شوند وبه اين وضعيت كارسينوماتوز پرتيونئي گفته ميشود . اكثر مواقع اين سلولها با اثر جاذبه ويا تاثير ديافراگم به قسمتهاي تحتاني شكم ونقاط كم حركت مانند دريچه پيلور (خروجي معده) ناحيه ركتوسيگموئيد وناحيه ايليوسكال ويا ديافراگم بيشتر از بقيه نقاط شكم پخش ميشوند.
كموتراپي گرم داخل شكم ويا hipec چيست؟در مواقعي كه بيمار دچار كارسينوماتوزپرتيونئي است اول بايد مشخص شود كه ايا اين گستردگي و پخش سلولهاي سرطاني محدود به داخل شكم مي باشد ويا اينكه به نواحي ديگر هم پخش شده است. اگر مشخص شود كه سلولهاي تومورال فقط به داخل حفره شكمي محدود است و شرايط بيمار براي جراحي مناسب است ابتدا با جراحي سايتوريداكتيو (CRS) تمام سلولها ونسوج تومورال با جراحي برداشته ميشود وسپس با دستگاه مخصوصي با دماي بين ٤٢-٤٤ درجه كموتراپي داخل حفره شكم بمدت ٦٠-٩٠ دقيقه انجام ميشود.